FINANCOVANIE
Spoločnosť Inlight Invest s.r.o. ponúka riešenie pre financovanie projektov Nové svetlo a Úsporné teplo.

Financovanie sa rieši individuálne, podľa aktuálnych kondícií danej samosprávy. Detaily a bližšie informácie môžu získať naši partneri prostredníctvom osobnej konzultácie. V prípade záujmu Vás radi navštívime a poskytneme všetky informácie.  
Inlight Invest  s.r.o. 
Matúškovo 144
925 01 Matúškovo
Copyright© osvetlenieskoly.sk   |   Tvorba web stránok
tvorba web stranok
OSVETLENIEŠKOLY.sk
PRIEMYSEL
Inlight Invest s.r.o.  rieši okrem osvetlenia školy aj:
- osvetlenie priemyselných hál a
  interiérov administratívnych
  budov a obchodov
- osvetlenie vonkajších priestorov
  areálov priemyselných
  prevádzok,
- osvetlenie komunikácií areálov a
  parkovísk,
- osvetlenie technologických
  zariadení inštalovaných v
  otvorených priestoroch.

Ciele:
- zabezpečiť potrebné hodnoty
  osvetlenosti
pracovných
  priestorov, aby sa zvýšila
  bezpečnosť pri práci,
- zvýšiť hospodárnosť
  prevádzky
svetelných sústav
  úsporou spotreby elektrickej
  energie,
- zvýšiť produktivitu práce a
  výkonnosť dosiahnutím celkovej
  zrakovej pohody na pracovisku.
Click for new image
Napíšte nám.
Svetlo a zdravie

Pri osvetľovaní škôl si je potrebné uvedomiť, že ide o zariadenia, v ktorých prebieha zraková činnosť zväčša mladých ľudí, ktorých organizmus sa stále rozvíja a ktorý je mimoriadne citlivý na nesprávne parametre osvetlenia. Poškodenie zraku dôsledkom nedostatočného osvetlenia je v tomto období mimoriadne aktuálne.

Zrak veľmi úzko súvisí s centrálnou nervovou sústavou a preto zrakové vnímanie má vplyv na celkovú kondíciu, psychický komfort človeka a jeho výkonnosť. Svetelná mikroklíma je vytváraná typom svetelných zdrojov, druhom a rozmiestnením svietidiel, hladinami osvetlenosti a ich
PROJEKT NOVÉ SVETLO
rovnomernosťami v rôznych rovinách, rozložením jasu v priestore a farbou svetla. V školách, kde prebieha vyučovací proces - čo je náročná, viac hodín trvajúca intelektuálna činnosť pre deti ako aj pre pedagóga - je preto nevyhnutné vytvoriť celkovú zrakovú pohodu.

Vykonať modernizáciu osvetlenia škôl a materských škôl je neodkladné, nakoľko sa jedná o verejný záujem.
Tel.:       +421 905 841 523 
Mail:      
info@osvetlenieskoly.sk
             
Realizácia projektu NOVÉ SVETLO
           
Pri realizácii projektu Nové svetlo Inlight Invest s.r.o. postupuje podľa zásad najmodernejších metód a použitím inovačných technológií v oblasti svetelnej techniky s cieľom skvalitniť priestory v ktorých trávia žiaci často najväčšiu časť času, ktorý je určený na tvorivú činnosť.

Realizácia v sebe zahŕňa rekonštrukciu osvetľovacích sústav interiérov. Spočíva v dôkladnom „zmapovaní“ skutkového stavu, návrhu nového riešenia, vykonaní projektových prác a montáže moderných osvetľovacích telies a v prípade potreby v zavedení systémov riadenia umelého osvetlenia.
Audit a pasport osvetlenia

Audit a pasport osvetlenia je dokument, ktorý slúži ako podklad k vytvoreniu stratégie mesta a obce v oblasti riešenia modernizácie osvetlenia základnej školy alebo materskej školy. Vykonaním auditu a pasportizácie osvetlenia je možné objektivizovať hodnoty parametrov osvetlenia pracovných priestorov, posúdiť technický stav, porovnať súčasnú sústavu osvetlenia so sústavou po modernizácii z hľadiska ekonomiky prevádzky. Ponúkame samosprávam túto službu aj preto, aby bolo možné zistiť možnú  mieru úspory elektrickej energie v oblasti osvetlenia školských zariadení.

Sveteľnotechnický projekt

Samotná realizácia bez svetelnotechnického projektu ne má zmysel. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba optimalizáciou t.j. návrhom, ktorý zohľadňuje špecifiká každej miestnosti zvlášť. K tomu je potrebná nie len znalosť softwaru svetelnotechnického výpočtu, ale aj znalosť predmetnej legislatívy a skúsenosť.
Pri realizácii projektu vykonávajú montážne práce pracovníci, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Ťažiskom ich práce je dodržanie technického návrhu a bezpečná montáž zariadení.

Záver realizácie projektu Nové svetlo môže byť objektivizácia dosiahnutých výsledkov svetelno-technickými meraniami a certifikáciou.
Dôsledky a výhody realizácie rekonštrukcie osvetlenia základných a materských škôl

Splnia sa hygienické požiadavky a normy osvetlenia v školách, ktoré sa budovali v prevažnej väčšine v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch, teda ich osvetľovacia sústava má 30 až 50 rokov, čo je pomerne dlhý časový úsek s ohľadom na rýchly vývoj svetelnej techniky.
Pred modernizáciou
Po modernizácii
Úspora elektrickej energie a prevádzkových nákladov

Rekonštrukcia osvetlenia škôl a materských škôl má nezanedbateľný sprievodný ekologický efekt.

Úspora elektrickej energie je možná iba:
• dôslednou aplikáciou moderných zdrojov svetla,
náhradou tzv. klasických predradníkov elektronickými,
použitím svietidiel s výkonnejšou optikou,
využitím takých osvetľovacích sústav, ktoré svetlo účinne usmernia hlavne na plochy, ktoré majú byť osvetlené.

Zmenou osvetľovacej sústavy je často možné dosiahnuť 20 až 40 % úsporu spotreby elektrickej energie na osvetlenie interiérov škôl. Zároveň klesne celkový inštalovaný príkon školy, čím sa vytvára možnosť inštalácie ďalších spotrebičov (napr. PC ) pri nezmenenej spotrebe el. energie. Pri tom sa náklady na údržbu sústavy zminimalizujú. 
ÚVOD  |  REFERENCIE  |  KONTAKT
POLITIKY SPOLOČNOSTI  |  OBEC KTORÁ ŠETRÍ  |  NOVÉ SVETLO  |  ÚSPORNÉ TEPLO 
>> viac
>> viac
Projekt Úsporné teplo je hydraulická regulácia vykurovania doplnená opatreniami, ktoré...
Cieľom projektu Nové svetlo je poskytnúť deťom zdravé svetlo a štatutárom škôl úsporu elektrickej energie.
>> viac
uspora elektrickej energie